Algemene voorwaarden CrossmarX B.V.

A. Werkzaamheden

 • CrossmarX en haar medewerkers spannen zich naar eer en geweten in bij projecten voor klanten en voor gebruikers van de Application Engine.
 • Gegevens en informatie van klanten en gebruikers worden vertrouwelijk behandeld.
 • Overmacht (ook vertragingen veroorzaakt door derde partijen of calamiteiten) of andere zaken die in redelijkheid niet voorzien waren kunnen CrossmarX B.V. of haar medewerkers niet worden aangerekend.

B. Licentie

CrossmarX verleent aan gebruikers/houders/organisaties die een applicatie met behulp van de Application Engine hebben gerealiseerd een gebruiksrecht op de applicatie.

CrossmarX biedt met haar Application Engine een krachtige tool om web-based applicaties te realiseren. Met succes: drie jaren achter elkaar is de tool winnaar van de RAD Race en maken steeds meer organisaties en partners gebruik van dit gereedschap.

Door gebruik te maken van de CrossmarX Application Engine stemt u in met deze voorwaarden. Mocht u niet met deze voorwaarden willen instemmen, dan dient u het gebruik van de Application Engine en de eventueel hiermee ontwikkelde applicatie te stoppen en CrossmarX hiervan op de hoogte te stellen. Het restant van uw eventueel betaalde laatste jaarlijkse licentiebedrag krijgt u zo spoedig mogelijk terug.

 1. De gebruiker of houder van de applicatie welke geheel of gedeeltelijk is gerealiseerd met de door CrossmarX B.V (gevestigd te Amsterdam) ontwikkelde Application Engine is er van op de hoogte dat elk gebruik van de applicatie, hoe dan ook, geheel en al voor diens risico komt en derhalve niet voor risico van CrossmarX B.V.
 2. Gebruikers of houders van de applicatie gaan accoord met de "gebruikersvoorwaarden applicaties" zoals door CrossmarX zijn opgesteld.
 3. In geval de gebruiker of houder van zijn/haar applicatie door het gebruik ervan als gevolg van gebreken of fouten in de applicatie of als gevolg van ondeskundig gebruik bedrijfsmatige of andersoortige schade lijdt, is CrossmarX B.V. niet aansprakelijk voor deze (gevolg)schade, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van CrossmarX B.V.
 4. Overigens is de aansprakelijkheid van CrossmarX B.V. maximaal de hoogte van de laatst betaalde jaarlijkse licentievergoeding
 5. Houders met een gebruiksrecht mogen dit recht niet vervreemden of anderszins overdragen zonder toestemming van CrossmarX
 6. Houders met een gebruiksrecht is het, zonder schriftelijke toestemming van CrossmarX, niet toegestaan de code van de Application Engine te bestuderen of de code te beinvloeden
 7. De licentie-overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Indien niet wordt opgezegd wordt de overeenkomst telkens voor de duur van 1 jaar verlengd. Opzegging moet schriftelijk plaatsvinden.
 8. CrossmarX kan de licentie-overeenkomst ontbinden indien daartoe een gewichtige reden is. Onder een gewichtige reden wordt verstaan:
  A) Het niet voldoen aan de "gebruikersvoorwaarden applicaties" zoals in die voorwaarden is beschreven.
  B) Het ontbreken van een aanspreekpunt binnen de organisatie van de gebruiker of houder met voldoende kennis en ervaring van de applicatie en het gebruik daarvan binnen de organisatie van de gebruiker of houder.
  C) Het door onder andere organisatorische wijzigingen (zoals fusies, overnames, re-organisaties) ontstaan van een situatie bij de houder en haar organisatie dat op het gebied van security, beheer van accounts of bijvoorbeeld data-integrity onverantwoorde risico's worden gelopen.
 9. Indien het onduidelijk is wie de gebruiker of houder van de applicaties is, wordt die partij die als laatste vermeld is op de licentiefactuur als houder gezien.
 10. Bij niet of onvoldoende betaling van de licentiefactuur kan de licentie-overeenkomst 3 maanden na het eindigen van de betaaltermijn door CrossmarX worden beeindigd.

C. Hosting (indien van toepassing)

 1. CrossmarX maakt gebruik van Virtual Private Servers die zijn geconfigureerd bij een Nederlands bedrijf met datacenters in en rond Amsterdam. De ervaringscijfers leveren een up-time van bijna 100%. CrossmarX garandeert deze uptime echter niet.
 2. Onderhoud en nieuwe versies. Klanten dienen er rekening mee te houden dat met enige regelmaat de servers en de software geupdate worden. Deze werkzaamheden vinden i.h.a. in de avonduren plaats (Nederlandse tijd). Applicaties kunnen tijdens deze werkzaamheden niet of minder goed bereikbaar zijn.
 3. Klanten met een eigen hosting facillity en releasebeleid dienen voor een testomgeving te zorgen waarop men de nieuwe versies kan testen. Onderhoud op versies van de software (engines) ouder dan 1 jaar wordt niet gegarandeerd.
 4. CrossmarX maakt dagelijks een backup van de gegevens in de database.
 5. Klanten dienen zich te onthouden van aktiviteiten welke de reputatie van de CrossmarX servers negatief beinvloeden (daaronder valt het versturen van spam of mails die onder deze noemer gebracht kunnen worden). Indien dit niet gerespecteerd wordt, kan besloten worden tot afsluiten van de applicatie.
 6. De hosting-overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Indien niet wordt opgezegd wordt de overeenkomst telkens voor de duur van 1 jaar verlengd. Opzegging moet schriftelijk plaatsvinden.
 7. Klanten die meer garanties willen of specifieke eisen hebben, kunnen gebruik maken van andere providers of (eigen)dienstverleners voor hun hosting-facility. CrossmarX kan bij het maken van keuzes hierin assisteren

D. (Intellectuele) eigendomsrechten

 1. CrossmarX biedt de mogelijkheid een applicatie te ontwikkelen ter automatisering van de bedrijfsvoering of processen, hierna te noemen "de applicatie"
 2. CrossmarX biedt een generiek ontwikkelplatform: het CrossmarX Application Platform, hierna te noemen; "het platform";
 3. Op basis van het platform worden de applicatie of applicaties gerealiseerd door opdrachtgever (direct of indirect)  m.b.v. een omschrijving van de gewenste functionaliteit, hierna te noemen; "de bouwtekening";
 4. CrossmarX erkent intellectuele eigendomsrechten van klantspecifieke delen van de "bouwtekening" aan haar opdrachtgever of diens opdrachtgever;
 5. De opdrachtgever (direct of indirect) van de bouwtekening verklaart dat het haar genoegzaam bekend is dat zij geen enkel recht heeft of verkrijgt op "het platform" waarmee "de applicatie" is gerealiseerd en onderkent dat intellectuele eigendomsrechten alleen betrekking hebben op de klantspecifieke delen van  "de bouwtekening" die is ontwikkeld ten behoeve van "de applicatie".
 6. De in de applicatie opgeslagen data zijn eigendom van de houder. Na beeindiging van de licentie- en of hostingovereenkomst kan de data op verzoek, middels een SQL-dump worden aangeleverd.

E. Overige voorwaarden.

Indien niet anders dan schriftelijk is overeengekomen zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

 1. Deze algemene voorwaarden.
 2. Gebruikersvoorwaarden applicaties.
 3. De standaard door CrossmarX aangeboden verwerkersovereenkomst (indien hosting door CrossmarX wordt uitgevoerd).
 4. De standaard CrossmarX aansluitvoorwaarden.
 5. De standaard afsluitvoorwaarden.

 

Voor onderdelen niet hierboven beschreven zijn de FENIT-voorwaarden van toepassing.