Algemene voorwaarden CrossmarX B.V.

A. Werkzaamheden

 • CrossmarX en haar medewerkers spannen zich naar eer en geweten in bij projecten voor klanten en voor gebruikers van de Application Engine
 • Gegevens en informatie van klanten en gebruikers worden vertrouwelijk behandeld
 • Overmacht (ook vertragingen veroorzaakt door derde partijen of calamiteiten) of andere zaken die in redelijkheid niet voorzien waren kunnen CrossmarX B.V. of haar medewerkers niet worden aangerekend

B. Licentie

CrossmarX verleent aan organisaties/personen die een applicatie met behulp van de Application Engine hebben gerealiseerd een gebruiksrecht op de applicatie.

CrossmarX biedt met haar Application Engine een krachtige tool om web-based applicaties te realiseren. Met succes: drie jaren achter elkaar is de tool winnaar van de RAD Race en maken steeds meer organisaties en partners gebruik van dit gereedschap.

Door gebruik te maken van de CrossmarX Application Engine stemt u in met deze voorwaarden. Mocht u niet met deze voorwaarden willen instemmen, dan dient u het gebruik van de Application Engine en de eventueel hiermee ontwikkelde applicatie te stoppen en CrossmarX hiervan op de hoogte te stellen. Het restant van uw eventueel betaalde laatste jaarlijkse licentiebedrag krijgt u zo spoedig mogelijk terug.

 • De gebruiker van de applicatie welke geheel of gedeeltelijk is gerealiseerd met de door CrossmarX B.V (gevestigd te Amsterdam) ontwikkelde Application Engine is er van op de hoogte dat elk gebruik van de applicatie, hoe dan ook, geheel en al voor diens risico komt en derhalve niet voor risico van CrossmarX B.V.
 • In geval de gebruiker van zijn/haar applicatie door het gebruik ervan als gevolg van gebreken of fouten in de applicatie of als gevolg van ondeskundig gebruik bedrijfsmatige of andersoortige schade lijdt, is CrossmarX B.V. niet aansprakelijk voor deze (gevolg)schade, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van CrossmarX B.V.
 • Overigens is de aansprakelijkheid van CrossmarX B.V. maximaal de hoogte van de laatst betaalde jaarlijkse licentievergoeding
 • Licentienemers/organisaties met een gebruiksrecht mogen dit recht niet vervreemden of anderszins overdragen zonder toestemming van CrossmarX
 • Licentienemers/organisaties met een gebruiksrecht is het, zonder schriftelijke toestemming van CrossmarX, niet toegestaan de code van de Application Engine te bestuderen of de code te beinvloeden
 • De licentie-overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Indien niet wordt opgezegd wordt de overeenkomst telkens voor de duur van 1 jaar verlengd. Opzegging moet schriftelijk plaatsvinden.

C. Hosting

 • CrossmarX maakt gebruik van Virtual Private Servers die zijn geconfigureerd bij CloudVPS. Het betreft een Nederlands bedrijf met datacenters in Amsterdam. De ervaringscijfers leveren een up-time van bijna 100%. CrossmarX garandeert deze uptime echter niet
 • Klanten die meer garanties willen of specifieke eisen hebben kunnen gebruik maken van andere providers of (eigen)dienstverleners voor hun hosting-facility. CrossmarX kan bij het maken van keuzes hierin assisteren
 • Onderhoud en nieuwe versies. Klanten dienen er rekening mee te houden dat met enige regelmaat de servers en de software geupdate worden. Deze werkzaamheden vinden i.h.a. in de avonduren plaats (Nederlandse tijd). Applicaties kunnen tijdens deze werkzaamheden niet of minder goed bereikbaar zijn. Klanten met een eigen hosting facillity en releasebeleid dienen voor een testomgeving te zorgen waarop men de nieuwe versies kan testen. Onderhoud op versies van de software ouder dan 1 jaar wordt niet gegarandeerd.
 • CrossmarX maakt dagelijks een backup van de gegevens in de database. Meer over backup.
 • Klanten dienen zich te onthouden van aktiviteiten welke de reputatie van de CrossmarX servers negatief beinvloeden (daaronder valt het versturen van spam of mails die onder deze noemer gebracht kunnen worden)
 • De hosting-overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Indien niet wordt opgezegd wordt de overeenkomst telkens voor de duur van 1 jaar verlengd. Opzegging moet schriftelijk plaatsvinden.

D. Intellectuele eigendomsrechten

 • CrossmarX biedt de mogelijkheid een applicatie te ontwikkelen ter automatisering van de bedrijfsvoering of processen, hierna te noemen "de applicatie"
 • CrossmarX biedt een generiek ontwikkelplatform: het CrossmarX Application Platform, hierna te noemen; "het platform";
 • Op basis van het platform worden de applicatie of applicaties gerealiseerd door opdrachtgever (direct of indirect)  m.b.v. een omschrijving van de gewenste functionaliteit, hierna te noemen; "de bouwtekening";
 • CrossmarX erkent intellectuele eigendomsrechten van klantspecifieke delen van de "bouwtekening" aan haar opdrachtgever of diens opdrachtgever;
 • De opdrachtgever (direct of indirect) van de bouwtekening verklaart dat het haar genoegzaam bekend is dat zij geen enkel recht heeft of verkrijgt op "het platform" waarmee "de applicatie" is gerealiseerd en onderkent dat intellectuele eigendomsrechten alleen betrekking hebben op de klantspecifieke delen van  "de bouwtekening" die is ontwikkeld ten behoeve van "de applicatie".

Voor onderdelen niet hierboven beschreven zijn de FENIT-voorwaarden van toepassing.